Uppdrag

Organisationsutveckling

 • Kommunövergripande, förvaltning eller verksamhet
 • Politisk organisation
 • Bättre mål-, resultat- och ekonomistyrning
 • Större medvetenhet om kundvärde och kvalitet
 • Tydligare roll- och ansvarsfördelning

Styrning

 • Styrmodeller, t.ex. beställare/utförare, kundvalsmodeller
 • Ekonomistyrning, prestationsstyrning
  • Kartläggning av hela styrprocessen
  • Analys av det ekonomiska utfallet samt de ekonomiska uppföljningsinstrumenten och rutinerna
  • Resursfördelningssystem

Handlingsplaner för budgetbalans

 • Med fokus på resultat och kostnadskontroll arbetar jag fram handlingsplaner med konkreta åtgärder för utveckling och budgetbalans.

Genomlysningar – verksamhetsutveckling

 • Genomlysningar
 • Lean – kommun
 • Processutveckling
 • Kvalitetsarbete

Utvärderingar och utredningar

 • Utvärderingar och genomlysningar av förvaltningar, verksamhetsområden eller enheter.
 • Allmänt utredningsarbete för uppdragsgivaren.